The English Game : en undersökning av fotbollen ur ett klassperspektiv

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Fotbollen är en av världens absolut största populärkulturella fenomen vad gäller allt från fritidsintresse till en global industri med mängder av stora ekonomiska investeringar. Således finns mer intressanta aspekter av fotbollen än enbart det rent sportsliga utövandet att undersöka inom samhällsvetenskapen. Tidigare studier har genomgående påpekat att fotbollen, sett ur ett klassperspektiv, haft mycket att tacka de fattigare delarna av samhället för att den vuxit till att bli världens mest populära och bevakade idrott idag. Syftet med denna studie är att undersöka hur klass porträtteras i TV-serien The English Game, vilken skildrar en betydande del av fotbollens historia. Därtill analyseras och diskuteras hur denna skildring kan förstås i förhållande till fotbollen idag. Detta studeras ur Pierre Bourdieus kultursociologiska perspektiv där hans teorier kring olika former av kapital, habitus och fält appliceras på TV-serien för att sedan diskuteras i förhållanden till den moderna fotbollen. Som metod används en kvalitativ innehållsanalys för att tolka och urskilja bakomliggande symboliska betydelser av materialet i fråga. Resultatet av analysen visade på att det genomgående i serien finns en upprorsmässig mentalitet hos den fattigare delen av befolkningen gentemot den rådande maktordningen inom fotbollen. De rika människorna däremot är mer måna om att hålla fast vid de maktpositioner och de olika former av kapital de sitter på inom såväl idrotten som samhället i övrigt. Hur detta sedan kopplades till dagens fotboll landade i att den gått från att ursprungligen vara ett privilegium för rika människor, via en världsomfattande populärkulturell företeelse, till att bli en form av finkulturell handelsvara i en global industri att investera kapital i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)