Kreditberedning : två bankers syn på den reviderade årsredovisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/43/EG syftar bland annat till en långtgående, men inte fullständig, harmonisering av de minimiregler som styr den lagstadgade revisionen inom EU. Det fjärde bolagsrättsliga direktivet 78/660/EG artikel 51 framhåller att medlemsstaterna har rätt att befria små och medelstora bolag från revision. Delbetänkande SOU 2008:32 angående revisionspliktens avskaffande offentliggjordas den 3 mars 2008. Sammanfattningsvis innehåller delbetänkandet SOU 2008:32 en rad förändringar och genom dessa förändringar kommer problematiken med bankers syn på den reviderade årsredovisningen att ställas på sin spets. Detta då utredningen föreslår att knappt fyra procent av Sveriges 280 000 aktiebolag skall fortsättningsvis omfattas av den lagstadgade revisionsplikten. Datumet för implementering av de nya bestämmelserna har utredningen satt till den 1 juli 2010. Uppsatsen syfte är att beskriva hur bankerna ser på den reviderade informationen för att skapa förståelse om hur de kommer att agera vid ett avskaffande av revisionsplikten. I ett vidare syfte är denna förståelse viktig för att se om förändringen får det genomslag som förutspåtts. Detta kan vi göra genom att besvara våra forskningsfrågor. Vi vill se vilken betydelse den reviderade årsredovisningen har för banker i deras kreditberedning, se om bankernas kreditberedning kommer att ändras efter ett avskaffande av revisionsplikten samt om den nuvarande kreditberedningen skiljer sig mellan en bank i en storstad och en bank på en mindre ort. Vår uppsats är skriven med ett hermeneutiskt synsätt. Två kvalitativa undersökningar har genomförts. Dels en förstudie för att se på bankernas kreditberedning i dagsläget, dels en studie med djupgående intervjuer angående bankernas syn på den reviderade årsredovisningen och avskaffandet av revisionsplikten. Våra slutsatser är dragna utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt. De slutsatser som vi kunde dra var att den reviderade årsredovisningen inte var den viktigaste delen i kreditberedningen i sig men en mycket viktig del i hela processen. Sedan kan man särskilja den reviderade årsredovisningen från dess syfte, att kvalitetssäkra företags räkenskaper. Det är inte nödvändigt för banken att kvalitetssäkringen utförs av en revisor, däremot att kvalitetssäkringen i sig själv är det mest betydelsefulla för banken. Bankerna som vi intervjuat tror inte att deras kreditberedning kommer att förändras i framtiden till följd av avskaffandet men de säger även att de är öppna för förändring om det krävs. De säger också att de kan tänka sig att inte kräva reviderade bokslut av vissa bolag. Vi har även kommit fram till att kreditberedningen inte skiljer sig åt i större utsträckning mellan en stor bank i en storstad och en mindre fristående bank på en mindre ort inom samma koncern. Det som skiljer sig åt är kännedomen om den lokala marknaden samt de kortare beslutsvägar som finns inom en fristående bank

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)