Är min sexuella läggning trovärdig? En studie gällande den praktiska tillämpningen av trovärdighetsbedömningen vid åberopande av sexuell läggning som skyddsskäl

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Migration har under en lång period varit ett aktuellt ämne och tusentals människor migrerar varje dag. En del av dessa tvingas fly från sina hemländer då de riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. En person anses enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen vara flykting om hen på grund av sin sexuella läggning känner välgrundad fruktan för förföljelse i landet där hen är medborgare. Asylsökande har bevisbördan för sin sexuella läggning och ska göra det sannolikt att hen har en viss sexuell läggning. I majoriteten av fall utgör den asylsökandes muntliga utsaga den enda tillgängliga bevisning vilket föranleder att trovärdighetsbedömningen, värderingen av sökandes muntliga utsaga, är central. Trovärdighetsbedömningen har kritiserats för att ge uttryck för subjektiva uppfattningar, exempelvis fördomar och stereotyper. Syftet med denna uppsats är att ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv redogöra för hur trovärdighetsbedömningen gällande sexuell läggning görs i praktiken. Vid uppfyllandet av syftet har det använts en rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. Användande av en rättsdogmatisk metod innebär att redogöra för den gällande rätten medan rättsanalytisk metoden syftar till att analysera rätten. Genusrättsvetenskapen är ett kritiskt perspektiv vars syfte är att förtydliga hur tolkningen av rätten görs. Inom genusrättsvetenskapen och queerteorin är heteronormativitet av intresse. Heteronormativitet innebär att heterosexualitet ses som normen och andra sexuella läggningar ses som avvikande. I en rättsfallsanalys har 15 fall från migrationsdomstolen analyserats där de aspekter som domstolen funnit mest trovärdiga lyfts fram. De aspekter som domstolen särskilt lyfter fram vid trovärdighetsbedömningen är sammanhängande och självupplevda berättelser, detaljrikedom, stöd i annan åberopad bevisning och av allmänt kända fakta, rimliga och godtagbara förklaringar till nya respektive motstridiga uppgifter samt insikten om den sexuella läggningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)