Hudvårdsprodukter och genus - Formgivning av en visuell identitet för ett fiktivt varumärke med fokus på genus inom hudvårdsbranschen, avseende färg, form och förpackning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Studien som följer syftar till att ta fram ett förslag på en visuell identitet för ett fiktivt hudvårdsvarumärke, som upplevs könsneutral och erbjuder produkter till en yngre målgrupp. Med könsneutral menas att varumärke inte upplevs rikta sig till ett specifikt kön. Fokus i studien är färg, form och förpackning. För att svara på syftet har forskning genom design använts. Genom en litteraturstudie, en inledande studie i form av en kvantitativ enkät samt semistrukturerade, kvalitativa fokusgrupper har en grund tagits fram för att kunna skapa en visuell identitet. Den visuella identiteten kom att innehålla logotyp, färger och mönster som applicerades på tänkta produkter. Den visuella identiteten har utvärderats i form av en kvalitativ enkät där resultatet har analyserats för att fastställa att designen uppfyller syftet. Genom att välja färger, en enkel logotyp och abstrakta mönster som anses passande för hudvård visar studien att med tydlig information och minimalistisk användning av grafiska element på förpackningarna så upplevs den visuella identiteten inte rikta sig till något specifikt kön men till en yngre målgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)