Behandling av HER2-positiv bröstcancer med den monoklonala antikroppen trastuzumab : En undersökning av behandlingens effektivitet och säkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Louise Hommerberg; [2018]

Nyckelord: Trastuzumab; HER2; breast cancer;

Sammanfattning: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige idag med över 8000 patienter diagnostiserade varje år. Sedan 1960 har den 10-åriga överlevnaden ökat med mer än 30 % och fortfarande ses en stadig ökning. En anledning till denna stegring är den ökade förståelsen för sjukdomen och utvecklingen av nya mer avancerade analys- och behandlingsmetoder. En av de nyare analysmetoderna som används vid diagnostisering av bröstcancer är klassificering av intrinsic subtype, där uttrycket av biomarkörer på tumörcellernas yta undersöks. En sådan biomarkör är Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2), en tyrosinkinasreceptor som är överuttryckt i 20-30 % av alla fall av bröstcancer. Denna receptor är normalt en viktig del av cellens intracellulära signaleringsvägar som stimulerar tillväxt och celldelning. Vid överuttryck på tumörcellens yta är denna receptor dock associerad med en mer aggressiv cancerform och en ökad återfallsrisk. Identifieringen av HER2 som en riskfaktor för en aggressiv typ av cancer har tillåtit utvecklingen av trastuzumab, en monoklonal antikropp riktad specifikt mot denna receptor. Trastuzumab verkar genom att binda in till receptorn och hämma dess tillväxtstimulerande effekter och på så sätt hämma sjukdomsförloppet. Trastuzumab har i flera år använts för behandling av HER2-positiv bröstcancer men den optimala behandlingsregimen är till stor del fortfarande okänd. Syftet med detta litteraturarbete var därför att undersöka om trastuzumab bör vara förstahandspreparat vid behandling av HER2-positiv bröstcancer och i sådana fall med vilka behandlingsrekommendationer. Litteraturstudien baserades på analys av fem kliniska prövningar där effekt, säkerhet och behandlingslängd undersökts. Resultaten som presenteras i denna studie tyder på att trastuzumab är ett effektivt alternativ för behandling av HER2-positiv bröstcancer. Resultaten stöttar även de nuvarande behandlingsrekommendationerna på 12 månaders adjuvant behandling med trastuzumab. Säkerhetsanalysen visade att trastuzumab generellt är ett säkert läkemedel och att allvarliga biverkningar är ovanliga. Behandlingen är dock inte utan risk och noggrann monitorering av patienterna krävs för att minska risken för allvarliga biverkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)