Vi och Dem : en studie av Sydsvenskans etniska framställning

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: I det mångkulturella samhälle Sverige idag är, har dagstidningar en viktig roll i att spegla detta samhälle på ett korrekt sätt. Vi har intresserat oss för hur personer med annan etnicitet presenteras och hur ämnen som immigration och integration framställs i Sydsvenskan. Vi vill undersöka hur representationen ser ut och om den kan tänkas vara en bidragande orsak till vardagens problem, såsom diskriminering och rasism. Vi valde en kvalitativ metod, nämligen text- och diskursanalys på ett 20-tal upplagor från april 2013. Dessutom analyserade vi samma period 1979 för att få ett tidsperspektiv till den moderna upplagan. Vi studerade inrikesnyheter och koncentrerade oss särskilt på de artiklar som innehöll personer med utländsk bakgrund, samt rapporter och diskussioner om invandring och integration. Vi använde oss av ett flertal teorier som forskats fram om medias rapportering kring etnicitet. Det var övervägande en representativ behandling i de texter vi analyserade, men vi kunde urskilja en del problematiska framställningar av framförallt flyktingar och asylpolitik. Något som stämde väl överens med vårt teoretiska material. Vi fastslog även att tidningen genom åren har utvecklats, främst i sina rapporter om invandrare där de 2013 deltar på ett mer representativt sätt än 1979. Medie- och kommunikationsvetenskap, vid instutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)