Den undervisande barnboken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur barnboken kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan. Vi vill veta hur verksam personal inom förskolan väljer att använda sig av barnböcker, hur de väljer bok och hur de väljer att därefter arbeta vidare med bokens innehåll. Vi har valt att sammankoppla begreppet literacy med läroplanens nyinförda begrepp undervisning.Vi har använt oss utav en kvantitativ forskningsmetod där vi har skickat ut enkäter till två förskoleområden. Vår förhoppning var att nå ut till ett större antal respondenter inom samma förskoleområde och därigenom kunna presentera en studie som kunde vara representativ för dessa områden. Respondenterna till vår enkät hade olika yrkesroller såsom förskollärare, barnskötare, specialpedagog, förskolechef och förskolestudenter. Utifrån enkätsvaren har vi gjort en analys jämförande mellan de olika yrkesrollernas förhållningssätt angående barnboken och undervisning. Vi har undersökt hur de väljer barnboken, hur de sedan använder den och därefter arbetar vidare med den. Våra teoretiska perspektiv innefattar literacy och läroplansteori. Resultatet visar på att barnboken i första hand används som ett språkutvecklande redskap. Det förberedande arbetet innefattade en förberedelse genom att ha läst barnboken innan den presenterades för barngruppen, i viss mån utgick planeringen även ifrån de didaktiska frågorna. Efterarbete kunde ske i form av boksamtal och andra gestaltande former där innehållet gemensamt bearbetades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)