Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar : och vi är den sista generationen som kan bekämpa dem

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Klimatförändringarna är ett av samhällets största bekymmer och i hållbar utveckling finns svaren på lösningarna, om man väljer att följa dem. I framtiden behövs det innovativa människor som arbetar på lösningar för att komma på andra energikällor till de fossila bränslena. Människans påverkan på växthuseffekten måste bromsas och den globala temperaturökningen måste hållas under två grader. För att få fram dessa innovativa människor så måste de få en utbildning först. Den här studien ska bland annat ta reda på hur geografilärare undervisar om klimatförändringarna och vad målet med undervisningen är. Där de didaktiska frågorna vad, hur och varför är utgångspunkten för analysarbetet och de frågor som resultatet blivit indelat i. I tidigare forskning framkommer det en önskan om att utveckla lärarutbildningen samt att redan yrkesverksamma lärare ska få tillgång till fortbildningar för att säkerställa att undervisningen blir så bra som möjligt. Kursplanen för geografi på högstadiet har ett stort omfång och stora delar av syftet handlar om hållbar utveckling samt att det centrala innehållet och kunskapskraven handlar om klimatförändringarna. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad lärare undervisar om angående klimatförändringar. En semistrukturerad intervjumetod har använts när fyra geografilärare blev intervjuade. Från intervjuerna framkom det att lärarna försöker ha en så omfattande undervisning om klimatförändringarna som möjligt och att de anser sig ha tillräckligt med kunskap för en bra undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)