Framförallt för att synliggöra lärandet : En kvalitativ studie om högstadielärares användning av digitala verktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med digitala verktyg samt hur de digitala verktygen används för att utveckla elevers lärande. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri där fem lärare medverkade. Lärarnas svar har analyserats utifrån de två teorierna Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) och sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultatet visar att lärare använder sig mestadels av samma digitala verktyg och det är framförallt dator och elevers mobiltelefoner. Datorer användes för att presentera innehåll och mobiltelefoner för att möjliggöra utvärdering och vidareutveckling av elevernas rörelser. Där lärandet var som tydligast var i området rörelser till musik och dans där elevernas mobiltelefoner användes. Varför lärarna upplevde lärandet som starkast i rörelser till musik och dans var för att de kunde på ett tydligt sätt ge feedback på det som eleverna behövde utveckla men även eftersom eleverna förstod det digitala verktyget och kunde hantera det på ett effektivt sätt. Ytterligare en slutsats till varför lärarna mestadels använder samma verktyg beror på deras digitala kompetens och att kostnaden för att köpa in digitala verktyg är stort och därför väljs mobiltelefonens kamera eller dator som verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)