Kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer efter genomgången mastektomi : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor och utgör cirka 30% av alla kvinnliga cancerfall, det är framförallt kvinnor i medelåldern som drabbas. Mastektomi är ett behandlingsalternativ för bröstcancer som innebär att hela bröstet tas bort och denna behandling kan leda till förändringar i kvinnans liv både fysiskt, psykiskt och emotionellt. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer efter genomgången mastektomi. Metod: En litteraturstudie genomfördes där tio kvalitativa studier där resultaten har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts med hjälp av Fribergs femstegsmodell. Databassökning genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: Analysen formades till två teman och sex subteman. Temana var ‘Denförändrade kroppen’- Kvinnorna upplevde att de fick förändrad identitet och kroppsbild.Mastektomin upplevdes för de flesta som en traumatisk upplevelse. ‘Behov av stöd för attmöta den nya vardagen’- Kvinnorna fann stöd hos sina familjer, vården och sin tro. Konklusion: Litteraturstudien resulterade i att kvinnorna upplevde olika känslor efter de hade genomgått mastektomin. Kvinnorna fick stöd från sin familj och tro, vilket var uppskattat. Stödet från vården uppfattades olika från kvinnorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)