Framing Basic Income in Finnish Newspapers

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Aisha Hassan; [2023-08-30]

Nyckelord: basic income; Finland; pilot study; newspaper articles; framing;

Sammanfattning: Syfte: Att generera en beskrivning av de ramar och aktörer som verkar inom finsk media i diskursen kring basinkomst, som ett bidrag till den forskning som söker lösningar på framtidens hotade trygghet, till effekt av arbetsmarknadens automatisering. Teori: Uppsatsen använder sig främst av Framing Theory (Inramningsteori) och Agenda Setting Theory (Agendasättande). Metod: En kvalitativ textanalys av tidningsartiklar görs, genom kodning i Nvivo och sen genom jämförelse av ramar och aktörer. Resultat: De främsta ramarna som används i den finska kontexten är ”Basinkomstmodeller” och ”Arbete”, de främsta aktörerna i basinkomstdiskursen i dagstidningarna är ”Institutioner och människor av inflytande” samt ”Civila”. Dessa resultat stämmer delvis med tidigare forskning och agerar bekräftande både för McCombs och Shaw’s (1993) och Kingdons (1995) argumentering för medias roll i inramning av policyproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)