Ett överflöd av data men ett underskott av insikter - En fallstudie om hur Business Intelligence påverkar tjänsteleveransen i ett professionellt tjänsteföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel:“Ett överflöd av data men ett underskott av insikter” - En fallstudie om hur Business Intelligence påverkar tjänsteleveransen i ett Professionellt tjänsteföretag Seminariedatum: 2018-06-05 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management Författare: Måns Claeson, William Persson, Emma Sundgren och Oscar Wachtmeister Handledare: Niklas Lars Hallberg Nyckelord: Public Relations (PR), Professional Service firm (PSF), Business Intelligence, Data, Big Data, Kunskap Syfte: Undersöka hur Business Intelligence påverkar ett professionellt tjänsteföretags tjänsteleverans. Metod: En kvalitativ enfallsstudie med induktiv ansats har genomförts. Primärdata samlades in genom intervjuer med relevanta representanter på fallföretaget. Vidare studerades ett specifikt projekt som företaget utfört, med syftet att undersöka de processer företaget använder vid tjänsteleverans. Dataanalysen utfördes med så kallad “Pattern-matching” där tidigare forskning utgjorde grunden för ett preliminärt ramverk för att besvara forskningsfrågan. Empirin för fallstudien applicerades sedan på ramverket för att skapa ett reviderat, slutgiltigt ramverk. Teoretiska perspektiv: Denna studie grundar sig främst i teorier om Professional Service Firms, Business Intelligence och Big Data. Artiklar som baserats på nyare, alternativa och kompletterande forskning har också använts. Empiri: Professional Service Firms (PSFs) karaktäriseras av att företagen baserar deras verksamhet på humankapital, dock så krävs ofta komplementerande Business Intelligence vid projektleverans. Det är därför intressant att undersöka hur processerna ser ut i ett sådant företag. Anchor & Insights är ett branschledande PSF, och utgör därför fallföretaget i studien. Resultat: Utifrån studien har vi lyckats förklara hur Business Intelligence påverkar ett PSFs kunskapsbas och värdeskapande process, som är den viktigaste resursen för tjänsteleverans. Därmed har vi, med hjälp av ett reviderat ramverk, kunnat besvara vår forskningsfråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)