Hållbarhetsintegration i banksektorn –en fallstudie om SEB

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Banker har en viktig roll i ekonomin och samhället. De har inte en stor direkt miljöpåverkan, dock påverkar de indirekt genom att finansiera och investera i företag som har miljöpåverkan. Detta har lett till att banker i viss mån tappat samhällets förtroende. Därför är det väsentligt att undersöka i vilken utsträckning integrerar banker hållbarhet i sin dagliga verksamhet nuförtiden och vad som driver integrationen. Syfte: Syftet med studien är att analysera hur hållbarhet integreras och varför i den svenska bankbranschen. Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till en av storbankerna i Sverige, SEB. Området som vi valt att gå in på är bankens miljö- och sociala aspekter vilka har delats upp i fyra grupper enligt Scholtens modell (2009): 1. Etiska regler, hållbarhetsrapportering, och miljöledningssystem, 2. Miljöledning eller environmental management, 3. Hållbara finansiella produkter och 4. Social conduct eller socialt beteende. Metod: I detta arbete har det genomförts en kvalitativ fallstudie i vilken SEB har undersökts utifrån Scholtens modell (2009) och genom intervjuer med SEB:s anställda för att analysera hur hållbarhet integreras och varför i den svenska bankbranschen. Resultat och slutsatser: Studien har visat att SEB:s hållbarhetsarbete har utvecklats. Banken integrerar hållbarhet i sin dagliga verksamhet genom följande kanaler: olika hållbarhetsinitiativ, miljöpolicyn, stöd till en hållbar leverantörskedja, öppenhet i sin direkta miljöpåverkan, redovisning av sina kvantitativa mål och resultat, socialt ansvarsfulla investeringar och besparingar, hållbar finansiering, klimatprodukter och andra hållbara produkter såsom fonder för mikrolån, sponsring, utbildning, samhällsengagemang, stöd av jämlikhet och mångfald samt affärsetik. Faktorerna som spelar störst roll bakom hållbarhetsintegrationen är ryktesrisk, intressenter och legitimitet. Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att analysera rankning på listor och utmärkelsers påverkan på bankernas arbete inom hållbarhetsämnet för att ta reda på hur viktigt det är för banker att vara rankat högt på listan eller att synas genom att man får utmärkelser. Flera av respondenterna tror att det i framtiden kommer uppkomma hållbarhetskrav med nyckeltal som ska uppfyllas. Vidare hade det varit intressant att göra en analys över dessa nyckeltal och hur banker följer upp att det fortsättningsvis uppfylls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)