Offentlig upphandling i den kommunala organisationen : Möjlighet till politisk påverkan under offentlig upphandling i kommunal organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Eric Clame; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen har ett undersökande syfte där tillämpningen av ”Lagen om offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader” (LOU, 2007:1091) och ”Lagen om offentlig upphandling inom området vatten, energi, transporter och posttjänster” (LUF 2007:1092) undersöks med utgångspunkt i en decentraliserad kommunal organisation. Syftet med uppsatsen är att undersöka om regelverkets utformning och tillämpning påverkar kommunerna i en riktning mot ett ökat tjänstemannainflytande under upphandlingsprocessen. Maktförhållandet mellan tjänstemännen och lokalpolitikerna under upphandlingsprocessen är det förhållande som särskilt undersöks. Detta för att kunna förstå hur den moderna kommunala organisationen har kommit att utvecklas, i en tid då allt fler kommunala förvaltningsområden upphandlas. Forskningsfrågorna följer nedan,

  • Hur ser möjligheten ut att ta hänsyn till politiska mål utifrån tillämpningen av lagen om offentlig upphandling i svenska kommuner?

 

  • Kan den lokalpolitiska viljan anses vara begränsad på grund av regelverkets utformning och tillämpning?

Det empiriska tillvägagångssätt som ligget till grund för uppsatsens insamlade data är en intervjustudie, vilket genomfördes med enskilda upphandlare på Karlstad- och Örebro kommuns upphandlingsenheter. Valda delar av intervjuerna återges som anonymiserade citat i uppsatsen. Vidare bygger uppsatsen på den ESO-rapport som framställdes av Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund åt Finansdepartementet år 2013, ”ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner”. Dokument hämtat från SKL, vilka behandlar svenska kommuners förhållande till upphandlingsreglerna. Slutbetänkande av upphandlingsutvärderingen 2010 ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” SOU 2013:12.

Uppsatsen belyser det ökade tjänstemannainflytandet i kommunal organisation. Tjänstemannens ökade inflytande och offentlig upphandlings ökade omfattning kan ses som ett resultat av de kommunala förvaltningsförändringar som ägde rum under senare delen av nittonhundratalet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)