Semantiska modeller för syntetisk textgenerering - en jämförelsestudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt undersöker det forskningsfält som rör musikintegrerad matematikundervisning. Syftet med översikten är att få en inblick i hur musiken påverkar elevernas matematikprestationer samt hur forskningen ser ut inom denna kombination. Därför är vår frågeställning: Vad kännetecknar forskningen om integrationen mellan matematik och musik? För att besvara denna fråga har vi utfört litteratursökningar för att finna studier och artiklar som tillsammans bildar en överblick. Med hjälp av den metod som Claes Nilholm beskriver i SMART (2016) har vi skapat en struktur för hur vi arbetat. Ur det material som vi fann under sökningarna har vi funnit mönster som talar för musikens positiva inverkan på matematikundervisning. Förmågan att uttrycka sina känslor i form av ord eller beröra andra med dem har alltid varit enbeundransvärd och sällsynt egenskap. Det här projektet handlar om att skapa en text generatorkapabel av att skriva text i stil med enastående män och kvinnor med den här egenskapen. Arbetet har genomförts genom att träna ett neuronnät med citat skrivna av märkvärdigamänniskor såsom Oscar Wilde, Mark Twain, Charles Dickens, etc. Nätverket samarbetar med två olika semantiska modeller: Word2Vec och One-Hot och alla tre är delarna som vår textgenerator består av. Med dessa genererade texterna gjordes en enkätudersökning för att samlaåsikter från studenter om kvaliteten på de genererade texterna för att på så vis utvärderalämpligheten hos de olika semantiska modellerna. Efter analysen av resultatet lärde vi oss att de flesta respondenter tyckte att texterna de läste var sammanhängande och roliga. Vi lärde oss också att Word2Vec, presterade signifikant bättre än One-hot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)