Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). Det finns många olika typer av motivation och de framställs ofta stå i kontrast till varandra. Vad denna undersökning har visat är dock att detta kanske inte alltid är fallet, utan att det kan finnas samband mellan olika typer av motivation.För att kunna individanpassa undervisningen vore det bra att veta vad som motiverar inlärarna. För att ge lärare i svenska för invandrare en bättre bakgrund till vad som motiverar deras elever har jag i denna uppsats undersökt huruvida olika typer av motivation kan bero på olika kulturella bakgrunder. För att ta reda på detta intervjuade jag nio personer från olika länder. Beroende på vad de svarade kategoriserade jag deras motivationstyp som instrumentell eller integrativ. Exempel på instrumentell motivation är att en inlärare lär sig svenska för att kunna hitta ett jobb eller studera vidare. Ett exempel på integrativ motivation är istället att en inlärare vill lära sig målspråket för att kunna identifiera sig med målspråkstalarna (Abrahamsson 2009:207). Dessa motivationstyper framställs ofta, som nämns ovan, stå i kontrast till varandra. Men en av insikterna under arbetet med undersökningen var att integrativ motivation kan vara ett delmål på vägen mot ett instrumentellt mål (se avsnitt 7.2.).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)