Barns påverkan av skärmtid - ur ett hälsoperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Matilda Salminen; Cecilia Axelsson; [2019]

Nyckelord: Children; infant; media use; screen time;

Sammanfattning: Axelsson C & Salminen M. Barns påverkan av skärmtid. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats i pediatrisk omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019.Bakgrund: Skärmtid har ökat explosionsartat den senaste tiden och kan ses som en naturlig del av vardagen i alla åldrar. Barnsjuksköterskor inom barnhälsovården träffar flera olika barn och föräldrar, och numera ingår även skärmtid som en del av det hälsofrämjande arbetet. Barn som går på BVC befinner sig i en känslig utvecklingsfas där många olika funktioner, fysiska som psykiska formas. Av den anledningen är det viktigt att kunskapen kring skärmtids påverkan på barn i denna ålder ökar.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur barns hälsa påverkas av skärmtid.Metod: En systematisk litteraturstudie som baserades på 15 artiklar med kvantitativ ansats. Databassökningen gjordes i Cinahl, PubMed och PsycInfo genom olika sökblock. Studierna granskades med SBU:s granskningsmall för observationsstudier. Resultaten analyserades och presenterades i tabellform samt deskriptiv form.Resultat: Resultatet som framkom kunde ses utifrån olika hälsoperspektiv relaterat till barns skärmtid vilka var sömn, beteende och kognitiv utveckling samt BMI och kardiometabolisk påverkan. En negativ påverkan identifierades på barns sömn, beteende och kognitiva funktion samt även ett förhöjt BMI. Däremot sågs ingen kardiometabolisk påverkan.Konklusion: Det finns flera samband mellan barns skärmtid och hälsa vilket är en viktig aspekt att förhålla sig till som barnsjuksköterska inom barnhälsovården. Genom att samtala med föräldrar och barn om skärmtid kan hälsan förbättras.Nyckelord: Barnhälsa, hälsa, förskolebarn, media, spädbarn, tv

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)