Upplevelse av gruppbehandling för kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Psykoterapi

Sammanfattning:

Syftet med studien har varit att få fördjupade kunskaper om hur kvinnor som varit utsatta för våld i

nära relation upplevt att delta i gruppbehandling som ett led i utvecklandet av gruppbehandling

inom kommunal familjerådgivning/krismottagning.

En kvalitativ studie gjordes utifrån data från två olika verksamheter. Tre kvinnor svarade på öppna

enkätfrågor och ytterligare tre kvinnor djupintervjuades. Materialet analyserades med

innehållsanalys.

Resultaten beskrevs utifrån kategorierna: Den värdefulla gruppen, En dömande omvärld, Upplevda

brister med gruppbehandlingen, Behov av fortsatt terapi.

Sammanfattningsvis visar studien att gruppbehandling upplevts mycket värdefull, att det är viktigt

att behandlingen är tillräckligt lång och att individuell psykoterapi bör erbjudas efter

gruppbehandlingen. Gruppbehandlingen bör därmed göras längre och kan även förbättras genom att

lägga till interventioner utifrån KBT.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)