Miljötänk i skötseln av golfbanor : igår och idag

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Miljöutvecklingen på de svenska golfbanorna går ständigt framåt, mycket beroende på strängare direktiv i form av mer miljötillsyn och begränsade möjligheter att använda bekämpningsmedel. Golfbanor är viktigt för det svenska näringslivet, som ger jobb, ökad biologisk mångfald och friskvård bland annat. För att kunna utveckla och förbättra golfbaneskötsel är det viktigt med utbildning. Detta har förändrats radikalt från 1980-talet till idag. Utbildning inom skötsel av golfbanor började inte komma förrän på mitten av 1980-talet och utvecklades något under 1990-talet. Under 2000-talet har även utbildning börjat ges på universitets- och gymnasienivå. Golfbanor har länge förknippas med att ha en stämpel av ”miljöbov”, vilket växte sig allt starkare under 1980- och 1990-talet. Fler och mer bekämpningsmedel och gödning användes på den tiden, vilket var en bidragande orsak varför golfbanor kunde förknippas med miljöförstörare. I olika artikelsökningar går att läsa golfbanor hade ”miljöbov-stämpel" över sig men också att golfbanor var med att öka den biologiska mångfalden i form av bland annat att olika djurarter kunde etablera sig. Det har varit intressant att ta reda på vad som gäller idag och hur processen har förändras under årens lopp. Med hjälp av intervjuer har man kunnat sammanställa en del hur förändringen har pågått från 1980- talet tills idag. Vad som görs idag och vad som kan tänkas göras i framtiden. Hur maskinutvecklingen förändras och om miljöcertifiering på golfbanor är bra eller inte med mera. Resultatet av studien visar bland annat ett par intressanta saker som borde kunna fortsätta att studeras och utvecklas. Bland annat visar studien att fler godkända kemiska preparat kan vara en lösning för att kunna bekämpa med rätt bekämpning mot rätt sjukdom och på så sätt minska att marken blir resistenta. Ett annat mer förväntat resultat är att fortsatt utbildning krävs och eventuellt fler längre och mer omfattande utbildningar för att kunna fortsätta den, just nu, goda utvecklingen inom golfbaneskötseln i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)