"Gör som jag säger, tänk som jag vill" : Värdegrunder som identitetsstyrning inom organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Företag lägger ofta betydande resurser på att stärka sitt varumärke där en stor del av dessa resurser läggs på att utbilda och anpassa de anställda till organisationen. För att attrahera, behålla och motivera medarbetare samt upprätta ett konkurrenskraftigt varumärke etablerar många organisationer idag värdegrunder som viktigt direktiv i strävan efter en framgångsrik verksamhet. Dessa värdegrunder som vanligtvis är uttryck för företagets organisationsidentitet, fungerar som riktlinjer för de anställda inom organisationen. Det är dock omdiskuterat huruvida dessa riktlinjer verkligen kan bidra till en viss styrning av identiteter. Vi avser med denna studie undersöka hur värdegrunder kan tänkas styra de anställdas handlingar och beteenden på och utanför arbetsplatsen. Genom nio intervjuer med anställda inom två olika organisationer vill vi med en etnografisk ansats och en utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk förstå hur värdegrunder kan utgöra ett verktyg för identitetsstyrning ur ett medarbetarperspektiv. Värdegrundsarbete har utforskats i tidigare forskning, men genom att fokusera på medarbetarnas subjektiva förståelse bidrar denna studie med att studera fenomenet på ett nytt fält. För att förklara identitetsstyrning inom företag sammanför vi Foucaults begrepp självövervakning och självreglering med Alvesson och Björkmans begrepp organisationsidentitet. En framgångsrik identitetsstyrning kräver en acceptans och förståelse av värdegrunderna hos den anställde vilket i sin tur leder till ett aktivt införlivande av organisationsidentiteten. Detta innebär att modifieringar av handlingar och beteenden skapas genom självövervakning och självreglering för att de ska ligga i linje med denna. På detta sätt fungerar värdegrundsarbete som en resurs som stärker ett företags varumärke samtidigt som det påverkar individen på ett högst personligt plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)