SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT NÄRSTÅENDE NÄRVARAR VID HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING PÅ AKUTMOTTAGNINGEN - En strukturerad litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtstopp är ett relativt vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket en personoväntat kan drabbas av. Forskning visar att närstående påverkas positivt av att närvara vidåterupplivningsförsök av den drabbade, medan andra studier påvisar att sjuksköterskanupplever närståendes närvaro negativt. Sjuksköterskan på akutmottagningen har störreerfarenhet kring återupplivningsförsök än andra sjuksköterskor. Således borde sjuksköterskanpå akutmottagningen också ha större erfarenhet av att närstående närvarar vidåterupplivningsförsök. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter avatt närstående närvarar vid HLR på akutmottagningen. Metod: Strukturerad litteraturöversiktdär sökningar gjorts i två databaser. Tio vetenskapliga artiklar selekterades ut vilka granskadesoch låg till grund för kategorisering i resultatet. Resultat: Resultatet utgörs av följande femkategorier: stress, krav och konflikter; närståendes inverkan; distraktion och kommunikation;utbildningens betydelse samt arbetsmiljön. I resultatet framkommer det att sjuksköterskanupplever stress och press samt saknar utbildning av att närstående närvarar vid HLR. Resultatetbelyser även att erfarenhet är viktigt då det i större utsträckning genererar positiva upplevelser.Slutsats: Sjuksköterskan på akutmottagningen är negativt inställd till att låta närstående närvaravid HLR. Stress och press genomsyrar sjuksköterskans upplevelser. Adekvat utbildning är avvikt för att öka sjuksköterskans positiva upplevelser och erfarenheter. Dels utbildning gällande de positiva aspekterna för närstående när de närvarar vid HLR men även praktisk utbildning kring hur sjuksköterskan skall agera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)