Sjuksköterskors upplevelse av att möta oväntade dödsfall i yrkesutövningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Oväntad död är en händelse som sjuksköterskor kan möta överallt i sin yrkesutövning. Döden är även ett ämne som väcker många olika känslor och det är därför viktigt att sjuksköterskor har förståelse över reaktioner som kan uppstå till följd av ett oväntat dödsfall. Syftet: med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta oväntad död i yrkesutövningen. Metod: en kvalitativ design användes där tio vetenskapliga studier genomgick en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att behöva hantera sina känslor, Att närstående är i fokus, Att arbeta i en krävande arbetsmiljö och Att förståelsen utvecklas med erfarenhet. Resultat: visade att sjuksköterskor upplever många olika känslor vid ett oväntat dödsfall som måste hanteras. Omvårdnadens fokus riktas från den avlidne patienten till de sörjande närstående. Sjuksköterskans hantering av situationer med oväntad död påverkas av deras förståelse och arbetsmiljön, där förståelsen av oväntad död växer med erfarenhet. Slutsats: resultatet från denna studie kan användas för att öka kunskapen om vikten av att hantera sina känslor i mötet med oväntad död och att ha en stöttande arbetsmiljö.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)