”Stillasittande barn - finns det?” - En studie om barns rörelsemönster i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Vi är två förskollärarstudenter som utfört en studie med syfte att synliggöra hur förskolans normer och regler kan begränsa alternativt främja barns rörelsebehov inomhus. Tidigare forskning visar att en aktiv livsstil har en god inverkan på hälsan och att rörelser påverkar den kognitiva utvecklingen positivt. Samtidigt ökar säkerhetsaspekter i både hem och förskola vilket leder till att barn begränsas till att utforska miljöer som anses vara farliga. Förskolan är en del av barns vardag och påverkar barnets autonomi och självständighet genom regler och rutiner. Vi har intagit ett konstruktivistiskt perspektiv och utgått från Piagets tankar kring stadieteorin. Empirin är insamlad med hjälp av observationer i barngrupp och intervjuer med pedagoger. Resultatet visar att det förekommer främjande och begränsningar av rörelse i verksamheten som dels kan vara medvetet men även omedvetet från pedagogernas sida. Studien visar även att pedagogernas inställning och förhållningssätt till rörelse kan spegla verksamheten och att barn ständigt utvecklar sitt rörelsemönster genom att öva sina motoriska färdigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)