När professioner möts

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Syftet är att undersöka hur lekterapeuter och lärare upplever samverkan mellan lekterapi och förskola/förskoleklass. Syftet besvaras genom följande frågeställningar:• Hur upplever lärarna och lekterapeuterna att samverkan organiseras mellan lekterapin och förskolan/förskoleklassen?• Hur upplevs möjligheter och utmaningar för samverkan av lärare och lekterapeuter?• Vad upplever lärare och lekterapeuter att samverkan kan generera?Teori:Den teoretiska utgångspunkten baseras på fenomenologi då det är informanternas upplevelser av fenomenet som undersöks. Studien utgår även från teoretiska resonemang om samverkan som berör möjligheter och utmaningar för att samverka tvärprofessionellt.Metod:Studien är en kvalitativ intervjustudie där intervjuer genomförts med tre lärare i förskola eller förskoleklass och fyra lekterapeuter med syfte att undersöka deras upplevelser av tvärprofessionell samverkan.Resultat:Resultatet visar att både lekterapeuter och lärare upplever att det är av stor vikt att bedriva en tvärprofessionell samverkan för att främja barnets delaktighet och tillhörighet. Det framkommer också att organisatoriska förutsättningar har en tendens att påverka hur väl respektive yrkesprofession kan genomföra sina åtaganden. Dessutom upplever lekterapeuterna att samverkan fordrar vårdnadshavares engagemang och förståelse för att samverkan mellan de båda verksamheterna och hemmet gynnar barnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)