Hur arbetar pedagoger kommunikativt för att göra nyanlända barn delaktiga? : En intervjustudie med pedagoger i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Författare: Lisa Hinas; Steffani Bengtsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Barngrupperna i dagens förskola har fler barn med annat modersmål än svenska till skillnad från förr. Pedagogerna i förskolan kommer där av oftare i kontakt med barn med annat modersmål, vilket kan medföra att pedagoger behöver vara mer lyhörda. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar kommunikativt för att göra nyanlända barn delaktiga. Datainsamlingen har genomförts i form av intervjuer som analyserats med en temainnehållsanalys. Intervjuer genomfördes med sex pedagoger från olika förskolor i flerspråkiga områden. Studien utgick från våra frågeställningar ”Hur uppfattar pedagoger begreppet nyanlända barn?”, ”Hur arbetar pedagogerna kommunikativt med nyanlända barn?” samt ”Vilka verktyg används för att få barnen delaktiga i verksamheten?”.  I analysen framkom tre teman; kommunikation, multimodal kommunikation samt delaktighet. Resultatet visar att genom att använda sig av olika redskap för kommunikation, exempelvis bilder, tecken som stöd kan pedagogerna i förskolan göra nyanlända barn mer delaktiga utan att inneha samma språkkunskaper. Användandet av kroppsspråk, musik och bild etcetera, kan bidra till en gemensam förståelse. Ytterligare visade resultatet att pedagogernas närvaro och närhet är viktig för att barnen ska känna trygghet. Studiens slutsatser är att pedagoger från olika förskolor arbetar på liknande sätt med kommunikativa verktyg som möjliggör för nyanlända barns delaktighet i verksamheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)