"Möjligheterna är ju deras initiativ och deras drivkraft, idéer, intressen och tankar som har lett fram till vad arbetet formas som" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om barns inflytande i den planerade undervisningen 

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande barns inflytande i den planerade undervisningen. Studien bygger på en kvalitativ metod och använde sig av intervjuer för att få syn på förskollärares tolkning och uppfattningar gällande barns inflytande. Intervjuerna ägde rum på fyra förskolor som är belägna i samma kommun och intervjuerna gjordes med sex verksamma förskollärare. Resultatet analyserades med hjälp av det sociokulturella perspektivet och läroplansteori. Studiens resultat består av två stycken huvudkategorier som utgår från studiens frågeställningar. I studiens resultat framgår det att förskollärare har olika förhållningssätt för att nå fram till barns inflytande. I resultatet framgår det hur förskollärare tolkar begreppet undervisning, de anser att det är en målstyrd process med ett tillhörande syfte. Förskollärare uppfattar barns inflytande som en positiv faktor, undervisningen blir meningsfull om barn får utöva inflytande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)