Vad tror de att vi gör? : En intervjustudie om lärares uppfattning av skolsköterskans arbete

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Alla skolor skall ha tillgång till ett elevhälsoteam där skolsköterskan står för medicinska insatsen. Skolsköterskan sammarbetar dels inom teamet och dels med lärare. Skolsköterskan är ofta ensam i sin profession i skolans pedagogiska kontext, detta kan leda till att skolsköterskans roll uppfattas som otydlig ur ett lärarperspektiv.   Syfte: Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av skolsköterskans arbete. Metod: För att uppnå syftet valdes fenomenografisk metod med induktiv ansats. Datamaterialet bygger på nio semistrukturerade telefonintervjuer med lärare. Resultat: Resultatet mynnar ut i fyra beskrivningskategorier, vilka påvisar lärares uppfattning om skolsköterskans arbete, dessa är att skolsköterskans arbete består av medicinsk omhändertagande av elever, att skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och stödjande, att skolsköterskan arbetar förebyggande samt att skolsköterskans arbete är en del av sambandet mellan hälsa och lärande. Konklusion: Denna studie bidrar med ökad kunskap om hur lärare uppfattar skolsköterskans arbete inom kommunala grundskolor i Sverige samt hur lärarna uppfattar sambanden mellan hälsa och lärande. Föreliggande studie indikerar att ett fungerande samarbete mellan skolsköterska och lärare är grundläggande för att nå god hälsa hos eleverna och gott studieresultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)