Fundamentalindex : En studie av fundamentalindex, avkastning och risk

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Wilhelm Moberg; Mikael Holm; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Finansiella index är viktade efter de ingående värdepappernas del av det totala marknadsvärdet. Dessa index används kontinuerligt vid utvärdering av kapitalförvaltare och vid generella beskrivningar av utvecklingen på ”marknaden”. Enligt klassisk finansiell teori bör alla aktier på marknaden vara ”rätt” prissatta eftersom all information ska vara inkluderad i aktiens pris. Över tid har det dock visat sig att perioder uppkommer då aktier totalt sett är under- respektive övervärderade som fallet var t.ex. under den s.k. IT-bubblan under slutet av 1990-talet. Den höga värdering flera bolag då fick gav dem stor vikt i index och indexförvaltare fick då en relativt stor andel IT-bolag i sin portfölj. De bolagens fundamentala värden var ofta relativt låga eftersom varken vinst, försäljning eller utdelning hade nått några större höjder. Genom att konstruera och använda ett fundamentalindex där aktier får vikt efter sin fundamentala vikt har denna studie lyckats generera en överavkastning under perioden 1996-2005 gentemot OMXS. Denna överavkastning har också fåtts till en lägre volatilitet och med en högre Sharpekvot än jämförelseindexet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)