DEN ANSTÄLLNINGSBARE, DEN ICKE ANSTÄLLNINGSBARE & DEN ALTERNATIVA ANDRE - En kritisk studie om anställningsbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka egenskaper somtillskrivs den anställningsbare och den icke anställningsbare på den nutida svenskaarbetsmarknaden för att därmed kunna diskutera möjliga förklaringsmodeller till hur ochvarför dessa kan förstås i termer av makt.1) Vilka personliga egenskaper tillskrivs den anställningsbare, den förste, i platsannonserpublicerade på platsbanken?2) Hur kan de egenskaper som tillskrivs den icke anställningsbare, den andre, förståsgenom dekonstruktion av den ideala första?3) Hur kan den anställningsbare och den icke anställningsbare förstås utifrån begreppengovernmentality, habitus, symboliskt kapital, symboliskt våld och teorin om denindustriella reservarmén?Metod och material: Kvalitativ metod. Innehållsanalys kombinerad med dekonstruktion(diskursanalys).Huvudresultat: Den anställningsbare har beskrivits som i huvudsak samarbetsvillig, flexibeloch självständig. Den icke anställningsbare har i kontrast till detta beskrivits somosamarbetsvillig, oflexibel och osjälvständig. Genom dekonstruktionens relativisering avhierarkierna mellan denna förste och andre har en alternativ andre diskuterats. Denne förståssom självständig, principfast, samarbetsvillig och delar därmed egenskaper med den förste.Såväl de olika identifierade “personerna” som anställningsbarhetsbegreppet i allmänhet harförståtts som funktionella i ett praktiskt maktutövande och understödjer därmed arbetsköpareni dennes kapitalackumulationsprocess. Vidare har den alternativa andra förståtts som ettpotentiellt hot mot den självklarhet som präglar uteslutningen av den icke anställningsbare ochdekonstruktion som kritiskt verktyg har på detta sätt motiverats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)