Elevers syn på poesi i undervisningen : En kvalitativ studie utifrån elevers attityder och förmågor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka elevers attityder och kunskapsutveckling i arbete med poesi, med utgångspunkt i arbete med ett av oss utformat lektionsupplägg. Studien utgår från forskning kopplat till poesi och ett lektionstillfälle med elevperspektiv i fokus. Lektionstillfället innebär att olika elevgrupper får lyssna och färdigställa en dikt, därefter diskuterar och reflekterar vi över lektionstillfället. Hela lektionstillfället spelas in, vilket sedan transkriberas, fokus ligger dock på gruppintervjun i slutet av lektionen. Vi analyserar elevernas reflektion om poesi och vilka förmågor de själva anser att de utvecklar. Studien visar att eleverna själva kan sätta ord på vad de tränar när de arbetar med poesi. De får bland annat skriva, läsa och använda sin fantasi. Att analysera begreppet poesi i skolans värld är viktigt, med tanke på att det inte finns mycket forskning om det. Eftersom poesi tränar mycket hos eleven ställer vi oss frågan om det är många skolor i Sverige som använder sig av det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)