Ready, Set, India : En studie om kulturens påverkan på svenska företag under deras etableringsprocess i Indien

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att titta närmare på hur svenska företag angriper och bearbetar kulturella skillnader mellan Sverige och Indien. Frågor som hur dessa skillnader påverkar en företagsrelation och hur ett företag anpassar sig till dessa kommer att tas upp.   I det teoretiska kapitlet så tas grunder om kultur upp samtidigt som skillnader mellan Sverige och Indien behandlas grundligt. Modeller kring anpassningskurvan, anskaffning av kulturell kompetens och Hofstedes model om de fem dimensionerna kring ett lands kultur. Hela uppsatsen genomsyras utav en stark fokus på kulturella inslag vid en etablering. Det empiriska kapitlet innehåller de svar som vi samlat in från de fyra intervjuer som vi haft, kapitlet är uppbyggt person för person och svaren kommer i den ordning de besvarats.   Analyskapitlet jämför den teoretiska basen med den insamlade empirin från våra intervjuer. I detta kapitel belyses alla teoretiska modeller och även annan insamlad teori på ett grundligt sätt.   Avslutningsvis så följer sedan slutsatserna som har sin utgångspunkt i analyskapitlet. Här visas att det finns mycket som svenska företag bör tänka på innan en etablering till Indien, skillnaderna mellan kulturerna är påtaglig och måste tas i beaktning för en lyckad etablering. Kapitlet avslutas med våra egna rekommendationer för svenska företag som planerar en expansion till den indiska marknaden samt förslag på vidare forskning i detta ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)