Den mångkulturella begravningsplatsen : för utveckling av ett integrerat samhälle

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Med en förståelse för att fysiska, ekonomiska, biologiska, organisatoriska, sociala, kulturella och estetiska värden måste utvecklas parallellt för ett hållbart samhälle valde jag ändå att endast lyfta de sociala och kulturella aspekterna i mitt examensarbete för att skapa en bättre förståelse för dessa frågor i planeringsprocessen. Begravningsplatsen är ett forum för mångkulturalitet i Sverige och en viktig del av vår fysiska miljö oavsett trostillhörighet. Syftet med mitt arbete var att undersöka hur framtida begravningsplatser skulle kunna se ut med tanke på att allt fler kulturer och religioner påverkar samhällsutvecklingen. Målet var att mitt examensarbete skulle ge en skildring av dagens begravningskultur men också fungera som ett planeringsverktyg vid utformning av framtidens mångkulturella begravningsplatser med syftet att verka integrerande för samhället. Arbetet skulle också verka som ett bidrag i debatten kring integration. För att lyckas med detta valde jag att arbeta med följande frågeställningar: Vilken funktion har dagens begravningsplatser? I vilken utsträckning fungerar dessa platser integrerande? Vilka planeringsprinciper kan vara tillämpbara för landskapsarkitekter som arbetar med mångkulturella begravningsplatser i syfte att öka graden av integration i samhället? Jag upplevde dagens begravningsplatser som mångkulturella men inte integrerande då framför allt de muslimska och judiska gravkvarteren låg avskilda. Även om det är viktigt för människor att utveckla känslan av att tillhöra en grupp likasinnade och bevara traditioner upplever jag det begränsande ur ett integrerande perspektiv. Jag förstår svårigheten med att ta alla enskilda åsikter i beaktande vid utformning av en mångkulturell begravningsplats som ska verka integrerande för samhället men jag hävdar att det går att förbättra dagens situation. För att utveckla begravningsplatserna måste graden av integration öka och den tydliga fysiska indelningen omarbetas. Det finns riktlinjer för hur en begravningsplats ska utformas men jag anser att för att begravningsplatsen ska fungera som ett integrerande rum i samhället måste ytterligare aspekter inriktade på kulturella och sociala värden vägas in. Gemensamma rum i form av rörelsestråk, mötesplatser och entréer måste planeras och utformas så att möten mellan människor möjliggörs. Jag önskar att mitt examensarbete kan inspirera planerare att öppna upp till diskussion kring utformning av begravningsplatsen inte bara som ett rum för sorg utan också som mötesplats med syftet att verka integrerande för samhället. Jag tror att övergripande riktlinjer kring utformning av den här typen av mångkulturella platser behövs för då skapas också planeringsförutsättningar för ett hållbart samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)