“Fem​ ​mödrars​ ​upplevelser​ ​om​ ​normers​ ​påverkan på​ ​moderskap​ ​och​ ​missbruk” En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Lenita Vigart Bu; Valentina Shaafi; [2018-01-30]

Nyckelord: Moderskap; missbruk och normer.;

Sammanfattning: “Fem mödrars upplevelser om normers påverkan på moderskap och missbruk - Enkvalitativ studie”. Ett socialkonstruktivistiskt synsätt låg till grund för studien somutgick från en svensk kontext. Studien baserades på intervjuer med fem kvinnorom deras moderskap under tiden de befunnit sig i missbruk samt om tiden efter debrutit med detta. Syftet med studien var att förstå och belysa kvinnors egnaupplevelser av att leva under föreställningarna om moderskap och missbruk.Studien visade att normerna blev styrande i mödrarnas tankar och handlingar.Mödrarna upplevde en stark pliktkänsla inför moderskapet vilket föranledde eninre kamp för dem, eftersom de befann sig i skärningspunkten mellan droger ochatt begå kriminella handlingar samt att vara mamma. Detta föranledde attkvinnorna kände en stor skam och skuld. Kriminaliteten visade sig i studien varaen del av livet i missbruk. Empirin visade att stereotypa föreställningar avomgivningen återstod, trots uppbrott från missbruk och kriminalitet.Tidigt under undersökningens gång upptäckte vi att begreppen skam och skuld varanvändbara för att öka förståelfsen för kvinnornas känslor, vilket visade sig varaväldigt centralt i samtliga av kvinnornas berättelser. Studiens resultat visade ettstort behov av att socialtjänsten anpassar ett bättre stöd till målgruppen genom attfokusera på metoder som bidrar till att bearbeta känslor av skam och skuld. Dettavar något som kvinnorna uttryckte då de hade önskat att de hade fått ett bättre stödmed att bearbeta sina känslor. Studien visade också att socialtjänstens synsätt ocharbetsmetoder inte alltid låg i linje med de behov som fanns. Detta kunde iställetriskera att stjälpa, mer än att hjälpa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)