Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. Denna studie undersöker hur verksamheten  i en bostadsrättsförening är förenlig med att verka för medlemmarnas bästa ekonomiska intresse.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en bostadsrättsförenings medlemmars ekonomiska intresse uppfylls, med fokus på de faktorer som inverkar på medlemmens boendekostnad.  

Metod:  Uppsatsen  är  skriven  med  en  kvalitativ  ansats.  Befintliga  teorier  har  använts  för  att analysera det empiriska material som samlats  in. Det empiriska materialet är insamlat utifrån en bostadsrättsförenings interna dokument samt finansiella rapporter.  

Resultat: Studien har kommit  fram  till att medlemmarnas ekonomiska  intresse  i  den  studerade bostadsrättsföreningen inte tillmötesgås i den utsträckning som hos andra jämförbara föreningar. Ytterligare  ett  resultat  är  att  ersättning  som  en  bostadsrättsförening  betalar  till  ett förvaltningsbolag inte har något generellt samband med boendekostnaden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)