Strategier och relationer i förskolans samtal : En kvalitativ studie om pedagogers förutsättningar att förbereda och hantera svåra samtal med föräldrar

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Författare: Monica Thorell; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Studiens syfte har varit att beskriva och förklara hur pedagogerna i förskolan förbereder och genomför föräldrasamtal . Fokus har legat på de svårigheter man upplever och vilka medvetna och omedvetna strategier som används. De samtal som avses är i första hand ”de andra” samtalen, alltså alla dessa samtal som förs förutom de obligatoriska utvecklingssamtalen. Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats och bygger på tio semistrukturerade intervjuer med pedagoger i förskolan.Jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv för att analysera vilka språkliga och fysiska verktyg pedagogerna använder. Jag har också ur det perspektivet beskrivit vilka kommunikativa samarbetsformer som finns och vilken betydelse det har för vad som upplevs som svårigheter. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv har jag även velat tydliggöra hur föräldrasamtalen påverkas av samspelet mellan den enskilda pedagogens förutsättningar, arbetslagets förutsättningar och organisationen utformning.Studiens resultat visar att det varierar mellan pedagoger och förskolor vilka förutsättningar man har. Det gäller både för den enskilda pedagogen och för arbetslaget . Den egna personliga kompetensen och erfarenheten lyfts fram av samtliga pedagoger som det viktigaste verktyget. Pedagogernas relationskompetens finns som en röd tråd i studiens resultat och att skapa goda relationer är grunden för att sedan kunna ta upp problem med föräldrarna. Det är också tydligt att betydelsen av en god relationen till föräldrarna gör att relationsarbetet ibland blir överordnat det pedagogiska uppdraget vilket kan skapa en känsla av kluvenhet. Det finns två inriktningar som blir tydliga i förskolornas framtoning och det är den familjära och den formella. Beroende på vilken inriktning man har kan föräldrasamtalens innehåll och mål bli olika. Jag har valt att föra den avslutande diskussionen utifrån pedagogernas tillgång till ett metaspråk, en gemensam värdegrund och graden av teoriförankring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)