SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PÅ AKUTMOTTAGNING IDENTIFIERA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Var tredje kvinna i världen har någon gång under sin livstid utsatts för våld utövat av en nuvarande eller före detta partner. Våld i nära relation innefattar ofta en kombination av till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som får allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. Våldsutsatta kvinnor söker ofta hälso- och sjukvård för sina skador, framförallt på akutmottagningar, och sjuksköterskan har således en central roll att identifiera och hjälpa dessa kvinnor. Syfte: Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att på akutmottagning identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation av en partner eller före detta partner. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserat på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Informationssökningen genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, Scopus & PsychINFO och resulterade i 10 artiklar som granskades och analyserades. Resultat: Resultatet lyfter erfarenheter kring att identifiera våld i nära relation, vilka utgör huvudteman, relaterat till verksamhet, sjuksköterskans roll och patient. Resultatet formar följande underteman; tidsbrist, ogynnsam vårdmiljö, brist på utbildning och kunskap, brist på rutiner, riktlinjer och verktyg, attityder och föreställningar, rädslor och osäkerhet, förnekelse och motvilja, kultur- och språkskillnader samt symtom och tecken. Slutsats: Sjuksköterskor upplever det svårt att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation och behöver en vårdmiljö som understödjer möjligheten för detta, samt ökad kunskap och utbildning i ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)