Hur lärare ser på skolbibliotekarier : Ett professionsteoretiskt perspektiv på lärares föreställningar om skolbibliotekarier

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

Sammanfattning: Syfte: Denna studie undersöker vilka föreställningar som lärare har gällande skolbibliotekarier. Dessutom undersöks omdessa föreställningar avslöjar skillnader i lärares syn på lärarprofessionen respektive skolbibliotekarieprofessionen och hurföreställningarna påverkar jurisdiktionen gällande elevers lärande inom skolverksamhet. Metod och teori: Studiens empiriska material insamlades genom kvalitativa intervjuer. De fem intervjupersonerna är högstadielärarepå två skolor. Studiens teoretiska grund utgörs av Andrew Abbotts professionsteori. Enligt teorin bildar professionerett system inom vilket varje profession strävar efter att upprätthålla kontrollen över sin egen jurisdiktion. Professionernavill också överta kontrollen över andra professioners jurisdiktioner. Delar av Abbotts teori har använts i analysenav det empiriska materialet för att nå en djupare förståelse om lärarnas föreställningar. Resultat: Intervjupersonernas utsagor visar att skolbibliotekarien både ses som en pedagogisk aktör och som en stödfunktiontill lärare och elever. Skolbibliotekarien har enligt intervjupersonerna störst betydelse som litteraturförmedlare ochinom området medie- och informationskunnighet. Det finns en positiv syn bland intervjupersonerna gällande samarbetemed skolbibliotekarier. Samtidigt finns ståndpunkten att skolbibliotekarien i sin roll som pedagogisk aktör inte bör varasjälvständig utan förhålla sig till lärares vilja och rekommendationer. Det omvända, alltså att lärare bör påverkas av skolbibliotekarien,talas det däremot mindre om. Slutsatser: Studiens resultat visar att det pågår en kamp om jurisdiktion mellan skolbibliotekarier och lärare. Kampenresulterar i olika typer av yrkespraktiska överenskommelser. Bland annat syns tecken på att skolbibliotekarien och lärarentar ansvar för olika elevkategorier vilket bland annat resulterar i att de högpresterande eleverna söker sig till skolbibliotekarienmedan lärarna tar ansvar för de lågpresterande. I studien framkommer också att lärare besitter en relativt låg kännedomom vad en skolbibliotekarie är och gör samt vilken bakgrund denne har. Den låga kännedomen leder till en osäkerhetom vilken roll en skolbibliotekarie kan och bör fylla i skolverksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)