Screening av prostatacancer och dess kostnadseffektivtet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker om prostatacancerscreening är kostnadseffektivt och speciellt studeras patientens oroskänsla vid screeningen. Till grund för uppsatsen ligger ett antal tidigare studier i ämnet och de för frågeställningen viktigaste slutsatserna från dessa belyses. Slutsatsen är att det inte, med säkerhet, går att motivera införandet av allmän prostatacancerscreening. Beroende på antaganden varierar resultaten mellan $8,400 och $145,600 per ytterligare levnadsår, angivet i 1995 års pris. Vidare saknas det fortfarande resultat från stora randomiserade studier som klart visar att screening sänker dödligheten i prostatacancer. Vad gäller patientens eventuellt ökande oroskänslor vid screening visar Essink-Bots et al undersökning på ett svagt stöd för detta antagande. Antar man, trots detta, en livskvalitetsreducering på 0.01 vid prostatacancerscreeningen går det att resonera sig fram till att oroskänslan genererar en förlust mellan 227 och 682 QALYs i ett scenario då alla män i Sverige mellan 50-70 år screenas en gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)