Att leva med endometrios – En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Var tionde kvinna i världen är drabbad av endometrios. Sjukdomen medförbesvärliga komplikationer i det dagliga livet, vilket innebär att kvinnornas liv påverkas såvälfysiskt som psykiskt. Sjuksköterskan ska besitta tillräckligt med kunskap inom området för attkunna bemöta kvinnor med endometrios på ett sätt som främjar hälsa och förebyggerohälsa. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. Metod:En beskrivande litteraturöversikt genomfördes där kvalitativa artiklar inkluderades.Resultat: Resultatet baserades på tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Kvinnornarapporterade en intensiv smärta relaterad till endometrios som begränsade deras vardagligaaktiviteter och orsakade funktionsnedsättningar. De vanligaste symtomen var svårmenstruationssmärta, samlagssmärta, buksmärta och infertilitet. Socialt liv och relationerpåverkades också av sjukdomen på ett negativt sätt. Slutsatser: Sjuksköterskor behöver merkunskap och en ökad förståelse om endometrios för att kunna bemöta drabbade kvinnor på ettsätt som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Endometrios visades påverka kvinnornasvälbefinnande, socialt liv, arbete och utbildning. För att förbättra livskvaliteten hos drabbadekvinnor behövs vidare forskning för att öka kunskapen om endometrios.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)