Kvalitet och likvärdighet i förskolan utifrån ett ledningsperspektiv utifrån ett ledningsperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Astrid Lilja; [2020-08-12]

Nyckelord: Likvärdighet; Förskola; Huvudman; Kvaitet;

Sammanfattning: Under senare år har forskning visat att hög kvalitet i förskolans utbildning har en avgörande innebörd för barns lärande inom alla områden. Det yttersta ansvaret för att säkerhetsställa att barn får en likvärdig utbildning ligger på huvudmannen, det vill säga i de allra flesta fall på kommunen. Avsikten med denna systematiska forskningsöversikt är att utifrån resultat av tidigare forskning beskriva hur arbetet med att erbjuda en likvärdig förskola av god kvalitet för alla barn utförs på huvudmannanivå samt på ledningsnivå. Resultatet visar att insatser i förskolan och skolans lägre kan beskrivas som: Insatser med utmaningar och Insatser som visar framgång. Gemensamt för artiklarna och studierna som ingår är att det på en ledningsnivå fattats beslut att vissa insatser ska implementeras. Insatserna påverkar olika nivåer i verksamheterna från olika ledningsnivåer till barnnivån, och trots att syftet i slutändan är att insatserna ska syfta till att förbättra likvärdigheten för barn i förskolans utbildning gör insatserna inte alltid det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)