Vägen till framgång : En systematisk litteraturstudie om den framgångsrika problemlösningsprocessen i matematik

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Detta är en systematisk litteraturstudie i matematikdidaktik. Arbetet inriktar sig på grundskolans lägre årskurser. Utgångspunkten för den systematiska litteraturstudien är att analysera framgångsfaktorer i lösningen av matematiska problem. Syftet är också att studera problemlösningsstrategier som kan användas i problemlösningsprocessen. Genom systematisk läsning, sortering av läsningen och analys har ett resultat åstadkommits. Sorteringen av läsningen har genomförts utifrån matematikern Pólyas fyrastegsprocess för bearbetning av matematiska problem. I den här studien har det inneburit att de vetenskapliga publikationer som har inkluderats beskriver något, några eller samtliga steg av Pólyas fyrastegsprocess (att förstå problemet, göra en plan för lösningen, genomföra planen och reflektera över lösningsprocessen). I resultatet redovisas olika faktorer och problemlösningsstrategier som bidrar till en framgångsrik lösningsprocess av matematiska problem. Faktorerna kan sammanfattas som tidskrävande, kommunikativa, varierande i representation och krävande av reflektion. Flera olika problemlösningsstrategier har också uppdagats. Strategierna kan delas in i tre kategorier: visuella strategier, strategier som används med hjälp av språket samt strategier som är användbara i den inledande fasen av lösningsprocessen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)