Va? Är det upp till oss? - En studie om ”kulturer” och specialpedagogens bidragande stöd till den ”positiva kulturen”.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Ellinor Lindahl; [2015-10-12]

Nyckelord: sociokulturellt perspektiv; vinjett; kultur; klimat; specialpedagog;

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte var att belysa hur specialpedagoger kan bidra för att hjälpa arbetslag att öka det positiva klimatet. För att nå detta syfte har jag valt att redogöra för de olika kulturerna, vad som kännetecknar och vilka faktorer som bidrar till det negativa respektive det positiva klimatet.Metod: Undersökningen grundades i det sociokulturella perspektivet som handlar om människans förmåga att ta till sig kunskap och hur de formas genom sitt deltagande i olika kulturer. Den har en kvalitativ inriktning då fokus handlar om att skapa en förståelse för hur de olika kulturerna, positiv eller negativ, kan uppstå. För att nå syftet skickades en vinjett till specialpedagoger i en stor svensk stad. Via vinjetten kunde jag studera och analysera specialpedagogernas val och bedömningar av den aktuella situationen. Vidare skickades en enkät till aktiva pedagoger för att få deras syn på de olika kulturerna.Resultat: Det som kännetecknande ett negativt klimat var hur pedagogerna såg på sin själva och hur de ställde sig till sitt uppdrag, sin kompetens och sin förmåga att leda verksamheten. Faktorer som bidrar till detta klimat var dels en bristande ledning som inte visar ett genuint intresse för verksamheten, dels att pedagoger upplever att de har tillräckligt med resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag. Ett positivt klimat kännetecknades av en medveten och engagerad pedagog som är närvarande, både fysiskt och mentalt i verksamheten och är del av ett arbetslag där alla strävar åt samma håll. När kommunikationen i arbetslaget genomsyras av respekt, acceptans och uppmuntran. De faktorer som bidrar till detta klimat är när den enskilda pedagogen får synas och bidra till det kollektiva lärandet. När planeringstid finns och utnyttjas på ett effektivt och utvecklande sätt och pedagogerna upplever att de har kontroll över verksamhetens alla delar. Specialpedagogens måste ha förmågan att utgå från arbetslaget aktuella läge och locka fram pedagogernas enskilda erfarenheter, kunskaper och förmågor. De stöttar med observationer och via handledningen belyser de faktorer som är positiva i verksamheten och inom vilka området utvecklingsmöjligheterna finns. Samt att bidra med sin unika kunskap när pedagogerna upplever att de inte hanterar verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)