Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. Genom att analysera samverkan mellan olika aktörer har vi skapat en bild om hur arbetet inom spelproblematiken utförs i Halmstad. Studien tolkades ur ett hermeneutiskt perspektiv och analyserades med stöd i utvalda teorier. Risksamhällets teori kompletteras med utgångspunkt i begreppet ackumulation genom fråntagande och relateras till spelmarknadens utveckling och spelreklam som bidragande faktorer till att börja eller fortsätta spela om pengar. Riskerna belyses ur ett mikro- och makroperspektiv där individers livsvillkor och samhället i stort påverkas. Teorin om Jämlikhetsanden, bidrog till en förklaring om strävan efter en högre social status genom snabba pengar. Den lärande organisationsmodellen användes som komplement till den byråkratiska modellen för att nå en utveckling inom samverkan i arbetet. Med utgångspunkt i begreppen personliga bekymmer och allmänna problem beskrevs en viktig del av resultatet som visade ett stort mörkertal i frågan.  Från och med den 1 januari 2018 är kommuner, landsting och regioner förpliktade att förebygga spelproblem. Det innebär att personer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem. Resultatet visade att lagändringen inte implementerats på samtliga verksamheter och att det finns ett behov av utveckling inom det förebyggande arbetet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)