Energiåtervinning ur avloppsvatten

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Energiteknik

Författare: Filip Bjurling; Philip Ngo; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Med en större miljömedvetenhet och stigande energipriser från olika källor i Sverige och runt om i världen läggs allt större vikt på att energieffektivisera befintliga och nya energisystem. Fokus i detta projekt har gjorts ur ett svenskt perspektiv, men även i övriga delar av världen kan en stor del av resonemanget vara av vikt. I Sverige åtgår en tredjedel av energianvändningen till bostäder och lokaler, varav uppvärmning av dessa utrymmen tidigare har varit en mycket stor del av energiåtgången. Med en större energimedvetenhet har tjockare isolering, bättre fönster, värmepannor med mera bidragit till en minskning av uppvärmningskostnaderna men uppvärmningsåtgången av varmvatten har det inte gjorts så mycket åt för att minska. Vid användande av varmvatten är det en väldigt liten del av energin som gått åt till att värma upp vatten som faktiskt tas tillvara på. Duschar, badkar, kranar, hushållsapparater och toaletter använder varmvatten och medeltemperaturen på avloppsvattnet är i snitt 27 grader. Avloppsvattnet är alltså en stor energiförlust som borde kunna tas tillvara på. Under det här projektet har det utretts huruvida avloppsvatten kan tas tillvara på med hjälp av en avloppsvärmeväxlare sammankopplad med en värmepump. Med endast en avloppsvärmeväxlare i systemet utan värmepump kräver att varmvatten förbrukas samtidigt som det används, men tillsammans med en värmepump kommer i stort sett problemet att kringgås. En annan fördel med att koppla in en värmepump är att mer effekt kan utvinnas ur samma värmeväxlare på grund av möjligheten till låga temperaturer på det värmeväxlande vattnet. En testanläggning har konstruerats där testvärden uppmätts varpå slutsatser kring hållbar utveckling har dragits. En av de vikigaste slutsatserna är att en avloppsvärmeväxlare faktiskt fungerar, alltså energi kan fås ut ur avloppet. Denna har en ungefärlig verkningsgrad på 20 % för verkliga fall. Tester har dock har visat på verkningsgrader med så höga värden som 60 %. Återbetalningsbetalningstiden jämfört med direkt el ligger mellan 4‐13 år beroende på antalet människor i bostaden. Redan från 18 boende i en byggnad går återbetalningstiden vid 6år vilken börjar plana ut efter detta antal boende. Avloppsvatten har en hög temperatur vilket gör att förångningstemperaturen också hålls relativt hög jämfört med andra tillämpningar för värmepumpar. Detta innebär att COP blir högre för ett avloppsvärmeväxlingssystem än för andra värmepumpssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)