Innanför murarna : Kriminalvårdares upplevelser och känslor i arbetet med relationsbrottsdömda

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Tidigare forskning om arbetet med relationsbrottsdömda saknar studier som är inriktade på behandlingsavdelningar, samt studier om vårdarnas egna upplevelser av dagligt behandlingsarbete. Syftet med studien är att få kunskap om kriminalvårdares upplevelser och känslor av att arbeta på en relationsbrottsavdelning på en klass ett-anstalt. De tre frågeställningarna var: Vilka känslor upplevs i arbetet med denna typ av brottslingar? Vilka egenskaper upplever kriminalvårdare hos relationsbrottsdömda?  Hur upplever kriminalvårdarna de dömdas möjlighet till stöd och behandling på anstalten? Studien är gjord med kvalitativ ansats där nio intervjuer genomfördes. Resultatet visar att känslor som förekommer hos vårdarna är bland annat frustration, glädje och obehag. Upplevelsen av klienternas egenskaper visar på socialt fungerande individer. Resultaten visar också att det finns en upplevd brist hos vårdarna i fråga om kunskap gällande behandlingsarbete men ett väl fungerande behandlingsprogram. Resultaten diskuteras bland annat i relation till om MORM (Multifactor offender readiness model) skulle kunna införas för att utvärdera hur väl klienter är redo för att påbörja behandlingsprogram och i större utsträckning dra nytta utav det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)