Korruptionens mekanismer : En studie av svenska kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Åsa Johansson; [2011]

Nyckelord: Korruption; kommun; etik; organisation.;

Sammanfattning: I april 2011 arbetar riksenheten mot korruption med nio utredningar där koppling till kommuner, landsting eller kommunala bolag finns. Trots att Sverige i en internationell jämförelse har en låg korruptionsgrad så förekommer fall av korruption. Syftet med denna uppsats är att undersöka korruptionens mekanismer på kommunal nivå i Sverige. För att uppfylla detta söks svar på frågeställningar gällande den kommunala organisationens betydelse för korruption, om några sambandsfaktorer finns samt huruvida etiska förhållningssätt kan vara av betydelse. Teorin som övergripande används menar att en gynnsam frestelsestruktur främjar ett korrupt beteende. Till de olika delarna används skilda metoder såsom statistisk analys, fallstudie, beskrivande studie samt textanalys. Den genomgående design som tillämpas är komparativ, då kommunerna hela tiden jämförs för att hitta skillnader och likheter. Studien visar på att skillnader i kommunal organisation samt skillnader i etiska perspektiv hos kommunerna finns, samtidigt som skillnader i antal fall av korruption finns. I statistisk analys framstår bland an-nat privatisering, medelinkomst, lokala partier samt skatteunderlag som faktorer som eventuellt kan ha viss betydelse för antalet korruptionsfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)