..." Det är konstigt att man tvistar om barn som man tvistar om inventarier i hemmet" : En studie om socialsekreterarens syn på barns delaktighet i umgängesärenden

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare beaktar barnperspektivet i umgängesärenden och vad som är avgörande när socialsekreteraren skall bedöma barnets åsikt. Barnperspektivet inriktades på barns delaktighet. Utgångspunkten för studien var fyra teorier, barndomssociologi, Harts delaktighetsstege, makt och ålderskategorisering samt blivande och varande. Studien genomfördes genom att använda en kvalitativ metod där fyra yrkesverksamma socialsekreterare inom familjerätt intervjuades. Resultatet visade att socialsekreterarna som deltog beaktade ett barnperspektiv på så sätt att de arbetar för och reflekterar aktivt kring att barn ska göras delaktiga i umgängesärenden. De ansåg även att det är viktigt att barnen får möjligheten till delaktighet. Det framkom även att det finns många faktorer som socialsekreterarna anser påverkar barns möjlighet till delaktighet i dessa ärenden och att det är ett komplext ämne. De faktorer som framkommer av resultatet var ålder, mognad, lojalitetskonflikter, föräldrarnas samtycke, relationen mellan socialsekreterare och barn samt riskområden. Slutligen framkom flera förslag på förbättring som kan göras för att barn ska bli ännu mer delaktiga än vad de är idag och att mycket av ansvaret ligger på de vuxna att detta händer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)