Demokratibistånd - En studie av EU:s biståndspolitik för att främja demokrati i Mellanöstern och Nordafrika

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Talla Alkurdi; Kerstin Mikaelsson; [2013-08-14]

Nyckelord: EU; MENA; bistå; demokrati; offentlig förvaltning;

Sammanfattning: Denna studie har till uppgift att undersöka EU:s biståndspolitik samt biståndsflöden till länderna i Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Med utgångspunkt i demokrati ochbiståndsforskning ska uppsatsen utreda hur EU som biståndsaktör verkar för en demokratiutveckling i MENA. Syftet besvaras med hjälp av statistiska undersökningar för att utforska korrelationer mellan EU:s faktiska biståndsflöden och mottagarländernas offentliga förvaltning. De förklarande variablerna för offentlig förvaltning används i enlighet med forskning för att belysa graden av demokrati och möjligheten för demokratisk utveckling. Uppsatsens slutsatser visar att EU inte tar hänsyn till graden av god offentlig förvaltning i lika stor utsträckning som teorin menar att det behövs. Detta leder till att den demokratiska utvecklingen kan hindras genom att biståndet hämmar demokratiska initiativ och långsiktiga samt hållbara mål uteblir då utbetalningarna sker sporadiskt till länderna inom MENA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)