Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med borderline personlighetssyndrom : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Inom psykiatrisk vård arbetar sjuksköterskor med att ge omvårdnad till patienter med psykiatriska tillstånd. Omvårdnaden innefattar att stödja patienter till självständighet, kontroll över sina liv och meningsfullhet. Borderline personlighetssyndrom (BPD) är en psykiatrisk diagnos som karakteriseras av instabilitet i mellanmänskliga relationer, självbild och känsloläge. Patienter med BPD upplever en stigmatisering samt ett kort, hårt och fördomsfullt bemötande i kontakt med sjukvårdspersonal. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Borderline personlighetssyndrom inom psykiatrisk vård. Metod: Litteraturöversikt utifrån tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna CINAHL Complete och PsychINFO. Resultat: Resultatet presenteras under två huvudteman: Attityder till patienter med BPD och Upplevda förutsättningar och hinder för adekvat vård. Sammanfattning: Sjuksköterskorna påvisade mer negativa attityder och mindre empati gentemot patienter med BPD än andra professioner inom psykiatrisk vård. Dock förmedlade sjuksköterskorna både positiva och negativa upplevelser av att vårda patientgruppen. En fungerande vårdrelation ansågs bidra till en positiv upplevelse och ansågs avgörande för framgångsrik vård. Patienter med BPD upplevdes kunna ha problematiska beteenden så som manipulation, uppmärksamhetssökande och splittring av personalgrupper. Sjuksköterskorna uttryckte en förståelse för att dessa beteenden ej är självvalda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)