Kundanpassade produkter : En kvalitativ studie kring kundanpassning av modeprodukter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Konsumenter tar allt mer plats på marknaden och har genom deras växande unika behov framkallat en förändring i modeföretagens strategier. Gårdagens massmarknad har förändrats till dagens micromarknad där kundens behov står i fokus vid framtagningen av nya produkter. Kundanpassade produktstrategier har de senaste åren börjat tillämpas av modeföretag som ett sätt att möta dessa individuella behov. Grundidén för kundanpassning är att erbjuda ett webb-baserat användarverktyg som låter den individuella kunden designa en produkt som passar hens individuella preferenser, där kunden ges möjligheten att vara både producent och konsument av produkterna. På detta sätt kan företag undvika överproduktion av produkter som av skilda anledningar inte efterfrågas av konsumenterna och istället producera mer träffsäkra produkter och samtidigt minska dagens spill och fast-fashion konsumtion. Kan möjligheten att låta konsumenter skräddarsy modeprodukter även leda till att dessa produkter får ett ökat värde och där med får en ökad användningsperiod? I denna studie presenteras således ett syfte där konsumenters förhållning till kundanpassade modeprodukter undersöks samt om kundanpassning kan bidra till en ökad livslängd hos produkterna. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats där empirin insamlades via åtta semistrukturerade intervjuer. Målet var att få en djupare förståelse kring hur väl kundanpassningsmetoder har mottagits av dagens konsument samt hur insatt hen var i ämnet. Vi ville även se om en kundanpassad modeprodukt kunde leda till en mer nöjd kund och ett minskat konsumtionsbehov, som i slutändan kunde generera positiva fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Studiens resultat visar att konsumenterna har ett positivt förhållningssätt gentemot kundanpassning av modeprodukter. Dem såg på deltagandet och skapandet som något underhållande och starkt värdeskapande, där konsumenten lockas av möjligheten till att få en unikt tillverkad modeprodukt i sin ägo. Det var även till konsumentens fördel att den kundanpassade modeprodukten starkare speglade dem som personer än en standardiserad produkt. Konsumenten skulle behandla en kundanpassad modeprodukt mer varsamt, laga den vid problem och där med ge modeprodukten en längre livslängd. Således kan vi utifrån vår studie konstatera att kundanpassning av modeprodukter är ett sätt att skapa starka känslomässiga band mellan användare och produkt, vilket leder till en förlängd användningsperiod och där med en mer hållbar konsumtion från konsumentens sida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)